till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Skara 2015-02-18 Motion om att stärka livskvaliteten på Skaras äldreboenden Skara kommun har under många år framgångsrikt satsat på förebyggande insatser för de äldre som t ex Seniorcaféet, som erbjuder en mötesplats för aktivitet och gemenskap för alla pensionärer. Vi anser att kommunen tillsammans med andra aktörer ska fortsätta det arbetet och utveckla detta även på våra boenden mer systematiskt. Vi vill stärka livskvaliteten och erbjuda fler aktiviteter på äldreboendena och införa en samordnad aktivitetsstödjande resurs. Uppgiften ska vara att föra in aktiviteter som stärker livskvaliteten, exempelvis kulturell verksamhet gärna i samarbete med olika föreningar. Vi yrkar att omsorgsnämnden, i samarbete med andra aktörer, inför en samordnad aktivitetsstödjande resurs som stärker livskvaliteten för de som bor på Skaras alla äldreboenden och arbetar fram ett koncept med anpassade aktiviteter. Charlotte Nordström (m) Ylva Pettersson (m) Markus Hagberg (m)
Kommunfullm ktige Skara 2015-02-18 Motion om att st rka livskvaliteten p  Skaras  ldreboenden Skara kommun har under...
Kommunfullmäktige Skara 2015-02-18 Motion om att införa betyg från åk 4 på försök Regeringen och alliansen har enats om att införa betyg från åk 4 på försök. Uppgörelsen innebär att hundra svenska skolor kan införa betyg från fjärde klass på försök. Förutsättningen är att huvudmannen, det vill säga kommunen vill vara med. Kommunen måste alltså ansöka om att få delta, sedan kommer de hundra testkommunerna att utses. En bra överenskommelse har skett på nationell nivå. Det finns många bra lösningar för att få en ännu bättre skola, detta är en. För att fortsätta att vara en bra skola för Skaras elever måste man vara på tå och ligga i framkant. Att våga ta steg som kan ge möjlighet till att förbättra resultat och kunna sätta in tidiga resurser i tidig ålder är att bry sig om. Därför är det av största vikt att skolstaden Skara ansöker om att få bli en av 100 kommuner som får pröva att införa betyg från årskurs 4. Den chansen bör man ta - för elevernas skull. Vi yrkar att Barn- och Utbildningsnämnden ansöker om att få införa betyg från årskurs 4 på försök. Charlotte Nordström (m) Jonas Ahlström (m)
Kommunfullm ktige Skara 2015-02-18 Motion om att inf ra betyg fr n  k 4 p  f rs k Regeringen och alliansen har ena...
Kommunfullmäktige Skara 2015-02-22 Motion om kvalificerad fortbildning i betyg och bedömning För att fler elever ska klara skolan med goda resultat och möta framtiden med bästa möjliga förutsättningar måste eleverna snabbare få uppföljning och återkoppling av undervisningen. Nya Moderaterna vill ge fler elever en möjlighet till en tidig avstämning i färdigheterna att läsa, skriva och räkna. För att kunna genomföra detta måste lärarna få rätt förutsättningar att både skapa lusten till att lära som att kunna ge framåtsyftande återkoppling till eleven, i alla åldrar. För att det ska kunna genomföras måste huvudman bistå med adekvata redskap för att kunna ge betyg och bedömning. Många lärare för lägre åldrar saknar utbildning i betygssättning och bedömning, då betyg i årskurser lägre än högstadiet är nyinförda. Vi anser att betygsättning måste vila på vetenskaplig grund och att alla lärare i Skara därför ska ha minst 7,5 hp i betyg och bedömning. Vi yrkar att Barn- och Utbildningsnämnden genomför en satsning på obligatorisk kvalificerad fortbildning i betyg och bedömning snarast och senast under våren 2016 så att alla lärare i Skara får minst 7,5 hp i betyg och bedömning Charlotte Nordström (m) Ylva Pettersson (m) Jonas Ahlström (m)
Kommunfullm ktige Skara 2015-02-22 Motion om kvalificerad fortbildning i betyg och bed mning F r att fler elever ska k...